Volgende

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TIMMERMANS-SWITTEN VOF

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website. Bij aangaan van een bestelling op onze website wordt u geacht akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Bij eventuele vragen hieromtrent, kan u zeker contact met ons opnemen.

 

 • Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de VOF Timmermans-Switten met ondernemingsnummer 0821.902.180 en maatschappelijke zetel te 3665 AS, Sint-Alegondisstraat 17 (hierna ‘de verkoper’ genoemd).

 

De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van de verkoper www.animall.be wordt geplaatst.

 

De Erkenning sinds 01/05/2020 goedgekeurd door FAVV betreft:      

 • PL29 Detailhandel
 • AC93 Detailhandel
 • PR Mengvoeders voor niet -producerende dieren

 

 

De website van de verkoper werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper.

 

Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatstop de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

 

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. ‘bescherming van de privacy’ omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

 

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk.

 

Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet ( meer)  rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

 

 • Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via animall.be.

 

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err.,

BS 24 maart 2014).

 

Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst. Behoudens andersluidend bericht hieromtrent zullen ook voor handelaars deze voorwaarden gelden, behoudens deze die van toepassing zijn als gevolg van bovenvermelde Wetboek Economisch Recht Boek VI.

 

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. ‘handtekening en bewijs’.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

 

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen, de beschrijving van het aanbod en de aanvaarding van de bestelling door de verkoper. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de klantendienst voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons‘ of via e-mail aan info@animall.be of op het telefoonnummer +32 (0)484 24 9191 . Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

 

 • Betaling

 

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid

van het doorgegeven BTW-nummer.

 

Voor levering in België en Nederland zijn de prijzen inclusief leveringskosten. De kosten voor verzending naar andere landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

 

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, MasterCard, PayPal, Belfius online, ING online of KBC online.

 

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling. Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…).

 

Indien via de webstore wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met de online klantendienst om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.

 

 • Bevestiging bestelling

 

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via

e-mail.

 

 • Levering

 

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België, Nederland.

 

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België,

 

De gekozen leveringsmogelijkheid kan de leveringstermijn beïnvloeden.

 

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering

in België en Nederland.

 

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de

vervoerder.

 

 

 

 

 

 • Retour

 

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over

een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

 

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden opgestuurd naar het retour adres van animall.be. Het artikel dient hier te worden verstuurd in de originele verpakking samen met het retourformulier.

 

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en

ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

 

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding

verbonden.

 

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier

als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon.

Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald

onder art. ‘betaling’.

 

 • Garantie

 

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: VOF TIMMERMANS-SWITTEN of via een mail naar de klantendienst op info@animall.be

 

De klant mag een antwoord verwachten binnen 72u.

 

Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder art. ‘retour’.

 

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

 

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

 

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 

 

 

 • Handtekening en bewijs

 

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

 

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs, deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 

 • Aansprakelijkheid voor gebruik website

 

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

 

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

 

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

 • Bescherming van de privacy

 

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant kennis te hebben genomen van het

Privacybeleid van de verkoper. Het Privacybeleid van de verkoper bevat de nodige informatie

over hoe en waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

 

Met dit Privacybeleid leeft de verkoper de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals

gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het

Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Middels huidig

Privacybeleid stelt de verkoper zich tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van

27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Voor het uitoefenen van het recht inzake inzage, wijziging of schrapping van persoonsgegevens, kan de klant contact opnemen met de klantendienst, volgens de procedure beschreven in het

Privacybeleid van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

 

 • Intellectuele eigendom

 

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

 

 • Bevoegdheid en toepasselijk recht

 

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Limburg, afdeling Tongeren ( particulieren) en de ondernemingsrechtbanken Antwerpen afdeling Tongeren ( handelaars) en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.