Volgende

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING cfr. GDPR-wetgeving

 

Gelet op de GDPR-wetgeving dewelke sinds 2018 van toepassing is, zullen volgende bepalingen integraal deel uitmaken van de overeenkomsten afgesloten met VOF Timmermans-Switten ( verder verkoper).

 

Privacyverklaring:

 

Als Verkoper vinden wij uw privacy belangrijk. Om ervoor te zorgen dat u ons uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving en handelen wij in overeenstemming met de ‘Global Data Protection Regulation’- wetgeving dewelke in voege is gegaan per 25.05.2018. Voorts draagt de Verkoper er zorg voor dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen (zullen) worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving. Door te bestellen bij de verkoper, gaat u eveneens akkoord met deze privacyverklaring.

 

1.1. Persoonsgegevens

 

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een ‘geïdentificeerde of identificeerbare’ natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd, wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een van volgende factoren: een naam, een (persoonlijk) identificatienummer, een adres, een online identificator (zoals een IP-adres) of enig ander element dat kenmerkend is voor de fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Deze wetgeving is dus niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen.

 

1.2. Verwerking van persoonsgegevens

 

1.2.1. Gebruik van onze website en nieuwsbrieven

 

Om onze website te kunnen gebruiken om effectief goederen te kunnen bestellen dienen wij minstens volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres. Wanneer u gebruik maakt van onze website, hoeft u geen persoonlijke gegevens met ons te delen. Wanneer dit wel het geval zou zijn, bijvoorbeeld via het contactformulier, zullen wij u dit meedelen.

 

1.2.2. Onze dienstverlening

 

Wanneer u een beroep doet op onze diensten bent u verplicht bepaalde persoonsgegevens aan DE VERKOPER te verstrekken. Dit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tussen DE VERKOPER en uzelf te sluiten en correct uit te voeren. Verder zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te bewaren, omdat dit mogelijkerwijze een wettelijke verplichting is. Een voorbeeld hiervan is het btw-nummer van professionele gebruikers die verplicht vermeldt moet worden op de facturen.

 

DE VERKOPER verwerkt naast de persoonsgegevens dewelke door haar cliënten of aanverwanten worden aangeleverd, ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door onze klanten worden aangeleverd betreffende hun werknemers, bestuurders, klanten en leveranciers. De persoonsgegevens die door DE KLANT worden verwerkt kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke meer.

 

DE VERKOPER verwerkt uw persoonsgegevens steeds op een proportionele wijze, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk, ter zake dienend en beperkt zijn om het beoogde doel te realiseren. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

 

 • het uitvoeren van onze opdrachten en dienstverlening voor u (levering, administratie, facturatie, boekhouding, klassement , invorderingen, etc.)
 • het voorkomen van illegale of vermoedelijke illegale praktijken en/of fraude, en het handhaven van onze algemene voorwaarden
 • het uitwerken van marketingstrategieën, waaronder het afstemmen van de content op onze website en de inhoud van onze eventuele nieuwsbrieven, op de interesses en behoeften van haar gebruikers/ontvangers
 • het optimaliseren van onze dienstverlening en aanbieden van diensten op maat van uzelf en/of uw onderneming
 • het in contact treden met u en/of uw onderneming

 

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is deze verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd op basis van:

 

 • toestemming gegeven door uzelf voor een of meer specifieke doeleinden
 • het openbaar maken van deze gegevens door uzelf
 • de strikte noodzakelijkheid om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen uit te voeren en na te komen
 • de vrijwaring van de wettige belangen van DE VERKOPER en/of uzelf, waaronder het verzekeren van de continuïteit van onze activiteiten
 • andere gerechtvaardigde belangen

 

1.3. Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

 

Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, delen, verkopen, etc. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen derden (zoals met DE VERKOPER verbonden ondernemingen, subverwerkers, externe medewerkers en derden die een opdracht voor u of ons uitvoeren, serviceproviders waaronder de softwareproviders etc.) wel toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

 

DE VERKOPER laat dit enkel toe in de mate dat wij dit wettelijk verplicht zijn, of in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht of wanneer wij betrokken zijn in een (juridisch) geschil of rechtsgeding en om de (eigendoms-) rechten van DE VERKOPER te vrijwaren en beschermen.

 

DE VERKOPER zal met elke dergelijke derde-subverwerker schriftelijke overeenkomsten afsluiten die verplichtingen bevatten die niet minder beschermend zijn dan deze opgenomen onder deze privacyverklaring. DE VERKOPER zal, met inachtneming van het voorgaande, uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

 

1.4. Sociale netwerken en clouddiensten

 

DE VERKOPER kan voor haar elektronische communicatie gebruik maken van sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, enzovoort. Deze sociale netwerken laten u toe op deze platformen informatie te delen.

 

Daarnaast kan u persoonsgegevens delen met ons door het gebruik van clouddiensten (zoals Sharefile, Dropbox, Google Drive, WE-transfer etc.).

 

DE VERKOPER heeft geen controle op deze clouddiensten en sociale netwerken, noch op de informatie die u daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt. Wij zijn hier dan ook niet voor verantwoordelijk. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze toepassingen, platformen en sociale netwerken door te nemen. In geen geval delen wij uw persoonsgegevens met dergelijke clouddiensten en sociale netwerken.

 

1.5. Beveiliging van persoonsgegevens

 

DE VERKOPER werkt hard om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Daarom maken wij gebruik van passende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen. Onze medewerkers zijn daarnaast zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens.

 

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, zorgen wij ervoor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor uitvoering en nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen. Bij het zich voordoen van een gegevenslek of databreach zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in de door de wet voorziende omstandigheden, persoonlijk op de hoogte brengen.

 

1.6. Uw privacy-rechten

 

De toepasselijke wetgeving kent een aantal rechten toe aan natuurlijke personen op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens:

 

 • recht op inzage
 • recht op rechtzetting of verbetering van onjuiste persoonsgegevens
 • recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming
 •  

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te verzenden aan het volgende e-mailadres:  info@animall.be. Om zekerheid te hebben over uw identiteit dient deze e-mail vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs.

 

DE VERKOPER zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek. Bovendien heeft u het recht om, op ieder ogenblik, de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven op een tijdstip voorafgaand aan de intrekking daarvan. Aan de uitoefening van bovenstaande rechten zijn in principe geen kosten verbonden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft DE VERKOPER het recht en de keuze om (i) een redelijke vergoeding aan te rekenen of (ii) te weigeren gevolg te geven aan het verzoek, indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

 

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be).

 

 

 

 

1.7. Bewaringstermijn persoonsgegevens

 

DE VERKOPER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het beoogde doel te realiseren. Met inachtneming van het voorgaande en tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen, zullen uw persoonsgegevens door DE KLANT worden bewaard gedurende een maximale periode van tien jaar na het einde van onze samenwerking.

 

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens, rekening houdende met de door ons toegepaste overschrijvingstermijn van eventuele backups, gewist of geanonimiseerd.

 

1.8. Wijzigingen en updates

 

DE KLANT kan deze privacyverklaring op elk ogenblik eenzijdig wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. In geval van tegenstrijdigheden hebben onze algemene voorwaarden, en eventuele bijzondere voorwaarden, voorrang op deze privacyverklaring.

 

1.9. Contact

 

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website, onze elektronische communicatie en in verband met deze privacyverklaring kan u steeds terecht bij ons:

 

Timmermans-Switten VOF

Tel. +32 (0) 484 24 91 91 ( Sjoerd Timmermans, zaakvoerder en Bieke Switten, zaakvoerster)

info@animall.be